Unescon määritelmän mukaan kestävä matkailu on matkailua, joka ottaa huomioon niin nykyiset kuin tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset keskittyen kävijöiden, elinkeinon, ympäristön ja paikallisyhteisön tarpeisiin – YK:n alainen maailman matkailujärjestö UNWTO. 
 
Kestävän matkailun periaatteet
Verla on sitoutunut Suomen Unescon maailmanperintökohteille ja Metsähallituksen luontopalveluille vuonna 2016 laadittuihin yhteisiin kestävän matkailun periaatteisiin, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa ja yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. 
 
1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua
2. Minimoimme ympäristön kuormitusta
3. Vahvistamme paikallisuutta
4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä
5. Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista
6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista
 
Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa on tehty 2019-2020 kohdekohtaiset kestävän matkailun mittarit ja seurantamalli. Mittarit perustuvat yhteisiin kestävän matkailun periaatteisiin. Tietoperustana on hyödynnetty muun muassa 2018 toteutettua kävijätutkimusta.
 
Kohteen arvojen säilyttäminen ja suojelu
Ensimmäinen kestävän matkailun periaate vaikuttaa kaiken tekemisen taustalla. Verla on erittäin hyvin suojeltu. 30 rakennusta on suojeltu lailla ja uudempien rakennusten osalta suojelu on käsitelty osayleiskaavassa, joka sai lainvoiman 2020. Verlassa kohteen omistaja on pyrkinyt aktiivisesti huolehtimaan siitä, että kohteen suojelu on saatettu maailmanperintöarvojen vaatimalle tasolle: UPM on itse hakenut kohteen rakennusten suojelua ja myös kaava oli vireillä UPM:n aloitteesta. Suojelu on kohteessa tuotu myös käytännön tasolle. UPM on toteuttanut useita merkittäviä kohteen pitkäaikaista säilymistä tukevia investointeja: keskeisissä rakennuksissa on palosuojaus, 2015 Verlankoskeen valmistui suojapato estämään veden tulo tehtaaseen ja 2018 palautettiin lämmitysjärjestelmä tehdasrakennuksiin. Rakennuksia, rakenteita ja ympäristöä ylläpidetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.
 
Saavutettavuus
Verla sijaitsee etäällä valtaväylistä ja se on vain osittain julkisilla saavutettavissa, joten moni vieraileekin kohteessa omalla autolla. Tämän vuoksi kesästä 2018 on parkkipaikalta löytynyt KSS Energian sähköautojen latauspiste. 
 
Virtuaalista saavutettavuutta on parannettu mm. 2015 Skyview-sovelluksella, jossa pääsee ilmakuvien ja 360-kuvien avulla tutustumaan kohteeseen melko kattavasti. Verkossa on saatavilla myös ladattava ja tulostettava kävelyopas maailmanperintökohteen työväenasuntoalueeseen. Näin kohteeseen pystyy tutustumaan monipuolisesti ympäri vuoden, veloituksetta, omatoimisesti. Myös tehdasalueen opastettu historiapolku kannustaa vierailijoita omatoimiseen tutustumiseen vuoden ympäri.
 
Ekologinen kestävyys
Tavoittelemme mahdollisimman vähäpäästöistä energiaa. Tehdasmuseon lämmitysjärjestelmä käyttää puupellettiä ja käyttösähkössä on 2020 siirrytty Verlan vesivoimalaitoksen puhtaaseen vesisähköön. Runkovesiputkistossa on paineenalennusventtiilit vedenkäytön vähentämiseksi. Myös jätehuollon laajempi kierrätys on saatu järjestettyä 2021. Syksyllä 2021 asennettiin museoalueen laidalla sijaitsevan tallirakennuksen vesikaton takalappeelle 28,4 kWh tehoinen aurinkovoimala, joka tuottaa noin 20% museoalueen sähköntarpeesta.
 
Hyvinvointia kävijöille
Monien palautteiden mukaan Verlan hiljaisuus ja rauhallisuus koetaan myönteisenä arvona, eli syrjäinen sijainti ei ole pelkästään heikkous. Kulttuurikohteessa hyvinvointia saadaan myös kokemuksellisuudesta. Verlassa tähän liittyy erityisesti kytkeytyminen menneisiin sukupolviin ja omiin juuriin. Tehdasmuseon monilla kielillä saavutettavat opastukset ja maailmanperintöalueen itsenäisesti koettavat reitit ovat oman toimintamme keskiössä aineettoman kulttuurisen hyvinvoinnin tuottamisessa. Alueen kaunis ympäristö ja luonto ovat myös tärkeässä roolissa kohteen hyvinvointia lisäävänä tekijänä. 
 
Kannustamme kävijöitä nauttimaan metsästä, joka on Verlassa tärkeä myös kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Verlan Metsäpolku esittelee tämän päivän vastuullista metsänhoitoa ja polulla voi nauttia rauhallisesta metsästä. 
 
Paikallistaloudellinen merkitys
Verla on paikallistaloudellisesti merkittävä toimija: kohde on sesongin aikana noin 20 henkilön työpaikka. Lisäksi kohteen ylläpito ja korjaukset työllistävät useita henkilöitä vuosittain. Matkailun paikallistaloudelliset vaikutukset muodostuvat kohteen vierailijoiden rahan kulutuksesta kohteessa ja sen lähiseudulla, sekä kuluttamisesta johtuvista välillisistä, välittömistä ja kerrannaisista vaikutuksista. Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys koordinoi Suomen maailmanperintökohteille yhtenäisen kävijätutkimuksen ja paikallistaloudellisen selvityksen 2018, jonka mukaan kohteen matkailun kokonaistulovaikutus on 2,5 milj. € / vuodessa ja työllisyysvaikutus 24 henkilötyövuotta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Verlasta tehtiin paikallistaloudellinen selvitys.

Sustainable Travel Finland

UPM Verlan tehdasmuseolle on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota kohteille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki ja jatkuvan kehittämisen malli. Tutustu Sustainable Travel Finland -ohjelmaan tästä.

Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.